Przeglądy i odbiory przewodów kominowych

jasny komin i niebieskie niebo

Procedura oddania budynku do użytkowania obejmuje sprawdzenie jego stanu technicznego, w tym przegląd i odbiór przewodów kominowych. Dotyczy to również modernizacji istniejącego obiektu, a celem przeprowadzenia odbioru jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa przyszłym użytkownikom, poprzez zweryfikowanie, czy wszystko jest zgodne z dokumentacją projektową i z przepisami.


Uprawnienia mistrza kominiarskiego do odbiorów kominiarskich 

Do wykonania odbiorów kominiarskich uprawniony jest mistrz kominiarski. Dysponuję takimi uprawnieniami oraz odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Procedura ta składa się z kilku etapów:

  • sprawdzenie zgodności wykonania instalacji i zastosowanych materiałów z projektem, aktualności ich atestów i aprobat technicznych;
  • sprawdzenie oznakowania komina, prawidłowości jego zaklasyfikowania i danych identyfikacyjnych producenta;
  • przegląd fizyczny pod kątem drożności, szczelności, sposobu prowadzenia przewodów, usytuowania wylotów ponad dachem budynku i budynków sąsiednich, odległości od nich, wyposażenia otworów rewizyjnych i wyczystnych oraz innych elementów;
  • sprawdzenie ciągu w przewodach.

Przeglądy powinny odbywać się, gdy budynek jest w stanie surowym oraz po zainstalowaniu urządzeń grzewczych.

Protokół kominiarski

Po wykonaniu przeglądu i odbioru mistrz wystawia protokół kominiarski, w którym opisuje wszystkie wymienione powyżej parametry i uwarunkowania. Taki dokument wiąże się z wzięciem na siebie dużej odpowiedzialności. Przekazywany do użytku obiekt musi być bezpieczny.